Personuppgiftspolicy

Techfixarna levererar installations- och supporttjänster till konsumenter, företag och organisationer och i vår verksamhet behandlar vi personuppgifter.Vi värnar om integriteten hos alla våra kunder och andra personer som kommer i kontakt med oss. All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med denna policy och de krav som gäller enligt dataskyddsförordningen (GDPR).Du hittar här information om vilka uppgifter vi samlar in och varför, samt får information om dina rättigheter i sammanhanget. Har du frågor om vår personuppgiftsbehandling, kontakta oss på [email protected]

Personuppgifter och personuppgiftsansvarig
En personuppgift är alla upplysningar som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, exempelvis ett namn, personnummer eller kontaktuppgifter. Denna policy beskriver bl.a. den personuppgiftsbehandling som vi genomför och ger dig information om dina rättigheter som registrerad. Techfixarna är personuppgiftsansvarig för behandlingen som sker enligt denna personuppgiftspolicy.

Beskrivning av vår personuppgiftsbehandling
Vår personuppgiftsbehandling går främst ut på hantering av namn- och kontaktuppgifter i samband med bokning och genomförande av våra tjänster. Vi beskriver nedan vilka personuppgifter som omfattas av vår personuppgiftsbehandling, ändamål och rättslig grund för denna samt varaktigheten av behandlingen.

Vilka personuppgifter behandlar vi
Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:
Namn
Adress
E-postadress
Telefonnummer
Uppdragsbeskrivning

Ändamål med behandling
Techfixarna behandlar inom ramen för sin verksamhet personuppgifter. Detta sker då för följande ändamål:
1. För att boka en tekniker och Techfixarna skall kunna utföra uppdraget
2. För att kunna debitera för uppdraget
3. För att hantera eventuella reklamationer
4. För kvalitetsuppföljning och förbättring av verksamhet
5. För att marknadsföra våra tjänster och liknande tjänster under och efter att vi avslutat vår kundrelation
6. För att skapa förutsättningar för nya kontakter och nya affärsmöjligheter
7. Hantering av RUT-ansökningar och efterkontroll
8. För att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter

Rättslig grund för behandling
För personuppgiftsbehandlingar som sker utifrån beskrivna ändamål sker detta med följande rättsliga grunder:
För punkterna 1-3 under avsnittet Ändamål med behandling ovan, är den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter att Techfixarna ska kunna fullgöra de avtal som finns mellan parterna.
För punkterna 4-5 under avsnittet Ändamål med behandling ovan, är den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter den att Techfixarnas intresse att behandla dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs ovan är större än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.
För punkten 6 under avsnittet Ändamål med behandling ovan, är den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter ett medgivande där den registrerade aktivt och entydigt lämnat sitt samtycke till Techfixarna att behandla personuppgift.
För punkten 7-8 under avsnittet Ändamål med behandling ovan, är den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter den att Techfixarna i sin roll som personuppgiftsansvarig skall kunna fullgöra sina rättsliga förpliktelser.

Hur Techfixarna får tillgång till dina personuppgifter
Techfixarna försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan behandling av personuppgifter påbörjas. Du samtycker till behandling genom beställning av våra tjänster.

Marknadsföring
För att Techfixarna kan ge dig relevanta och anpassade marknadsföringserbjudanden använder vi datan till att rikta mer relevant innehåll till dig. Personuppgiftslagen och marknadsföringslagen reglerar närmare användandet av kundinformation för detta ändamål. Vid hjälp av cookies utfärdat av tredje part (Facebook, Snapchat, Adform och Google osv.), kan du få marknadsföringsbudskap från oss, baserat på innehåll och sidor du besökt hos oss, så kallad remarketing. Dessa cookies innehåller endast aggregerad information och ingen information som kan identifiera dig som användare.


Dina rättigheter som registrerad
Av GDPR följer att du som registrerad har rättigheter som du kan göra gällande i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter.Som kund och användare av Techfixarnas tjänster har du följande rättigheter:Att motsätta dig viss behandling av dina personuppgifter eller att ställa frågor till oss Att när som helst begära att få en kopia av den information som vi har lagrad Att vid eventuella fel har du rätt att begära ändring av dina uppgifterFör att hävda din rätt kan du kontakta techfixarna på 076-429 24 51 eller via övriga tillgängliga kontaktuppgifter som återfinns på vår hemsida. Sådan begäran ska framställas skriftligen och vara undertecknad. Vi kan behöva vidta åtgärder för att säkerställa identiteten hos den som begär ett utdrag.

Mottagare av personuppgifter
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall Techfixarna lämnar ut personuppgifter till leverantörer så hanterar och analyserar dessa personuppgifter på uppdrag av Techfixarna och är bundna av avtal som reglerar att de följer kraven enligt GDPR samt Techfixarnas rutiner gällande hantering och lagring av personuppgifter. Detta kan bland annat avse tjänsteleverans, fakturahantering och Skatteverkets hantering av RUT-avdrag.

Överföringar till tredjeland
Vi överför inte dina personuppgifter utanför EU/EES (så kallade tredjeländer).

Lagringstider
Personuppgifter som samlas in i samband med bokning av tjänst lagras inte längre än vad som krävs för att uppfylla garanti på utförd tjänst. För konsument gäller konsumentköplagen (3 år) eller för att leva upp till krav från Skatteverket (5 år).
Cookies
Vi använder inte cookies på vår hemsida.
Klagomål
Du har alltid rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.se, [email protected]) gällande vår hantering av personuppgifter.